مشاهده دادنامه هیات عمومی


:
:
9903097
:
140009970905811254
:
اعلام تعارض آراء
:
1400/04/22
:
:
رای وحدت رویه
:
:
هیات عمومی
:
امورثبتی (13)
:
دیوان عدالت اداری 1398/12/06 دیوان عدالت اداری 1398/12/17 دیوان عدالت اداری 1398/12/17 دیوان عدالت اداری 1398/12/17

پیام رای:


متن دادنامه: