مشاهده دادنامه هیات عمومی


:
:
9900355
:
140009970905811319
:
درخواست ابطال
:
1400/05/12
:
اعظم شعبانی نیکو - صفت اله آشوری سینکی - طیبه خرمی - علی اصغر رضائی هرزندی - مجید باقری شاد - محمدعلی گرجی - نسرین عبدی - هما زرین طرازیان
:
رای به ابطال مصوبه
:
امور حقوقی دولت و وزارت راه و شهرسازی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری (وزارت علوم تحقیقات و فناوری)
:
هیات عمومی
:
دستگاه های اجرایی (1701)
:
136242 هیات وزیران 1398/10/23

پیام رای:


متن دادنامه: